LEGE DETINERE CAINI PERICULOSI

LEGE Nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deþinere al câinilor periculoºi sau agresivi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, cu urmãtoarele modificãri:

1. Litera b) a articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:

“b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobãnesc Caucazian, Cane Corso ºi metiºii lor.”

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

“b) orice câine folosit de unitãþile de poliþie, de jandarmerie, de alte unitãþi militare, de unitãþile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecþie ºi pazã, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muºcat o persoanã.”

3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 3

(1) Proprietarii sau deþinãtorii temporari ai câinilor prevãzuþi la art. 1 trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:”

4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 5

Prevederile art. 3 ºi 4 nu se aplicã unitãþilor de poliþie, de jandarmerie, celorlalte unitãþi militare, vãmilor ºi serviciilor publice de securitate, protecþie ºi pazã, precum ºi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau al unor filmãri.”

5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:

“(4) Accesul câinilor prevãzuþi la art. 1 lit. b), precum ºi al exemplarelor cu potenþial agresiv în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum ºi în pãrþile comune ale imobilelor este permis numai dacã aceºtia poartã botniþã ºi sunt þinuþi în lesã de cãtre o persoanã care îndeplineºte condiþiile prevãzute la art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevãzuþi în prezentul alineat este permis fãrã botniþã ºi fãrã lesã.”

6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 7

(1) Dresajul ºi antrenamentul câinilor prevãzuþi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte locuri autorizate, stabilite prin hotãrâre de cãtre consiliile comunale, orãºeneºti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureºti.

(2) Dresorii care activeazã în centrele speciale trebuie sã facã dovada pregãtirii ºi atestãrii lor profesionale ºi vor fi autorizaþi din 3 în 3 ani de o comisie formatã din câte un reprezentant al Asociaþiei Chinologice Române, Ministerului de Interne ºi Agenþiei Naþionale Sanitare Veterinare. Autorizaþia va fi vizatã anual. Sunt permise dresajul ºi antrenamentul câinilor prevãzuþi la art. 1 de cãtre deþinãtor, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor rãspunderilor prevãzute de prezenta ordonanþã de urgenþã.”

7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 11

(1) Neluarea mãsurilor de prevenire a atacului canin de cãtre proprietarul câinelui sau de deþinãtorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacã fapta prevãzutã la alin. (1) a avut ca urmare vãtãmarea corporalã gravã, pedeapsa este cea prevãzutã la art. 181 – 184 Cod penal.

(3) Dacã fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Acþiunea penalã prevãzutã la alin. (1) ºi (2) se pune în miºcare la plângerea prealabilã a persoanei vãtãmate. Împãcarea pãrþilor înlãturã rãspunderea penalã.”

8. Articolul 12 se abrogã.

9. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 13

Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevãzute la art. 1 lit. a) constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani ºi confiscarea acestora.”

10. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 14

Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregãti în acest scop, precum ºi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracþiune ºi se pedepseºte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”

11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:

“(3) Pânã la înfiinþarea Autoritãþii de Supraveghere Caninã câinii menþionaþi la art. 1 vor fi înregistraþi ºi identificaþi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deþinãtorului temporar, de cãtre asociaþia prevãzutã la alin. (2), menþionându-se codul în carnetul de sãnãtate ºi în adeverinþa eliberatã.”

12. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:

“ART. 23

(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se înfiinþeazã Autoritatea de Supraveghere Caninã în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaþiei ºi Pãdurilor.

(2) Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Autoritãþii de Supraveghere Caninã va fi aprobat în termen de 30 de zile de la înfiinþarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaþiei ºi pãdurilor.”

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.